Om Neptune Network

I et samfunn som i stadig større grad preges av analyser og ikke handlinger, har Neptune Network mot og kraft til å reagere.

Neptune Network ble stiftet i april 2001. Vårt formål er å stoppe ødeleggelse av miljø og natur, samt reagere på samfunnshendelser som strider mot våre demokratiske prinsipper. Virksomheter og enkeltpersoner som er ansvarlig for ulovlige handlinger i forbindelse med de sakene Neptune Network har befatning med, blir anmeldt til politiet for videre etterforskning, eventuelt tiltale og dom.

Neptune Network har et internasjonalt arbeidsfelt og finansieres gjennom gaver og bidrag fra private givere. Stiftelsen baserer seg mye på deltakelse fra frivillige, og har ikke medlemmer.

Frank-Hugo Storelv

Leder i Neptune Network

Org.nr. 983 238 777

+ 47 22 44 45 80

Info@neptunenetwork.org